Er du med på hvad der sker når den nye CLP forordning træder i kraft?

I maj 2013 kom de nye regler for klassificering og mærkning af kemikalier iht. CLP forordningen.

Ændringerne, der indeholder en præcisering af mærkningsreglerne for kemikalier mærket som Met. Corr. 1;H290 (ætsende for metaller), gælder for stoffer fra d. 1/12-2014 og for blandinger fra d. 1/6-2015 –  og med regelsættet følger også nye regler for mærkning af små emballager.

Ændringer i fareklasser

Nogle fareklasser og kategorier er udgået – og andre er kommet til.

Der har tidligere blandt andet været uoverensstemmelse imellem aerosol bekendtgørelsen og CLP, men dette er der nu rettet op på. Og hvad betyder det så? Ja det betyder, at hvor der før kun var fareklasser og kategori for de brandfarlige aerosoler, så er der nu også en til de ikke brandfarlige. Desuden bliver det fremadrettet og obligatorisk for aerosoler at anvende H-sætningen H229 – ”Beholder under tryk – kan sprængse ved opvarmning”

Den ændring der får størst betydning for markedsføring af produkter er, at der er sket en ændring i ordlyden af nogle H- og P-sætningerne . Her er der også nogle der er udgået, mens andre er kommet til.

Det betyder at dem, som allerede har mærket deres kemikalier efter CLP og som anvender en af de berørte H-, P- eller EUH-sætninger skal til, at ændre deres etiketter og sikkerhedsdatablade, så de stemmer overens med den nye ordlyd.

Overgangsperiode

Da dette jo betyder en ekstra omkostning for firmaerne, er der i forordningen fastsat en overgangsperiode;

Stoffer der allerede er mærket og emballeret efter CLP 1272/2008 og som allerede er markedsført inden d. 1/12-2014, behøver ikke at blive mærket om, før d. 1/12-2016.

Blandinger der allerede er mærket og emballeret efter CLP 1272/2008 eller DPD 1999/45, og som allerede er markedsført inden d. 1/6-2015, behøver ikke at blive mærket om før d. 1/6-2017.

Selvom der er fastsat denne overgangsperiode, så skal virksomhederne allede nu til at tænke denne lovændring ind i deres fremtidige bestillinger af fareetiketter, emballager osv. så lageret ikke bugner af kemikalier der ikke opfylder gældende lovgivning, når den træder i kraft.

De af vores kunder der har en vedligeholdelsesaftale på deres sikkerhedsdatablade, vil automatisk få deres sikkerhedsdatablade opdateret senest ved udgangen af 2013, og vil blive gjort opmærksom på hvilke produkter der har været ændringer på.

Er du i tvivl om dine sikkerhedsdatablade er opdateret korrekt? – så kan du kontakte os på 75 50 88 11 eller her

Nyheder